ට්රක් රථ තකරණ ඒකකය

   

එන්ජිම ට්රක් තකරණ ඒකක TKT-800F ශීත කළ ට්රක් තකරණ ඒකක TKT-400F ට්රක් තකරණ ඒකක පලවා හරින්න

 

නැවුම් තබා ගැනීමට 600f ට්රක් සිසිලන ඒකක TKT-200E විදුලි වෑන් තකරණ ඒකක හඳුන්වා


WhatsApp Online Chat !